Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego prowadzonego przez firmę Home-Tech pod adresem www.hometech.com.pl

§ 1

 1. Internetowy moduł „Panel Zamówień”, zwany dalej serwisem, działający pod adresem www.hometech.com.pl prowadzony jest przez firmę Home-Tech z siedzibą w Błędowie, Błędowo 29A, 05-180 Pomiechówek, zarejestrowaną pod numerem identyfikacyjnym REGON: 146043571.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu prowadzonego przez firmę Home-Tech na stronie www.hometech.com.pl, zakres odpowiedzialności firmy Home-Tech oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
 3. Przed aktywacją usługi należy uważnie przeczytać poniższy regulamin.
 4. Aktywując usługę, Klient (zwany dalej Użytkownikiem) potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 5. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

§ 2

Firma Home-Tech na zasadach określonych niniejszym regulaminem udostępnia niniejszy serwis w celu usprawnienia współpracy handlowej poprzez umożliwienie Użytkownikom dostępu, za pośrednictwem Internetu, do informacji posiadanych przez firmę Home-Tech i usług przez nią świadczonych.

§ 3

W ramach informacji i usług o których mowa w § 2 niniejszego regulaminu, Użytkownikowi zostaną m.in. udostępnione:

 • informacje dotyczące dostępności i cen towarów oferowanych do sprzedaży przez firmę Home-Tech, możliwość dokonywania bezpośredniego zakupu towarów oferowanych przez firmę Home-Tech, na podstawie zamówienia składanego przez Użytkownika bezpośrednio na stronie serwisu internetowej.

§ 4

Firma Home-Tech zastrzega sobie prawo do dokonania, w każdym czasie zmiany zakresu udzielanych informacji i świadczonych usług na stronach serwisu. Zmiana taka nie wpływa na wynikające z niniejszego regulaminu obowiązki Stron i sposób ich wykonania.

§ 5

 1. Skorzystanie z jakichkolwiek usług czy informacji zawartych na stronach serwisu, możliwe będzie jedynie na podstawie przyznanego Użytkownikowi przez firmę Home-Tech, jako wynik wykonania niniejszej umowy, unikalnego indywidualnego Loginu oraz Hasła –identyfikatory te wprowadzane są przez Użytkownika na stronie internetowej firmy Home-Tech przy aktywacji usługi, przypisane są tylko jednemu Użytkownikowi i każdorazowo będą służyły do aktywacji korzystania z usługi serwisu.
 2. Firma Home-Tech oświadcza, iż może uzależnić wykonanie usług, bądź udzielenie informacji a zwłaszcza przyjęcie do realizacji złożonego zamówienia od uzyskania od Użytkownika, potwierdzenia autentyczności dyspozycji danej czynności drogą telefoniczną, faxową czy e-meilem. W tym celu firma Home-Tech będzie wykorzystywała dane przekazane przez Użytkownika. Niemożność uzyskania weryfikacji złożonej dyspozycji, w przypadku podjęcia przez firmę Home-Tech próby jej uzyskania, będzie równoznaczne z tym iż nie zostanie ona zrealizowana.
 3. Użytkownik oświadcza, że firma Home-Tech przystępując do realizacji zainicjowanej na stronach serwisu przez Użytkownika (z wykorzystaniem przyznanego mu Loginu i Hasła) czynności, nie ma obowiązku sprawdzania czy osoba dokonująca tych operacji na stronach serwisu lub ewentualnie w przypadku weryfikacji potwierdzająca ich wykonanie jest do tego upoważniona.
 4. Firma Home-Tech nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika Loginu i Hasła osobom trzecim. Użytkownik bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność prawną za wszelkie operacje wykonywane w serwisie z użyciem Loginu i Hasła przyznanego Użytkownikowi oraz skutki tych operacji. Oznacza to m.in. iż wszystkie zamówienia przesyłane do firmy Home-Tech przez Użytkownika za pomocą serwisu (z użyciem Loginu i Hasła przyznanego danemu Użytkownikowi) są wiążące a co za tym idzie firma Home-Tech nie ma obowiązku potwierdzania autentyczności zamówienia otrzymanego od Użytkownika.

§ 6

 1. Firma Home-Tech udziela gwarancji na wszystkie zakupione towary, na które producent udzielił własnej gwarancji. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu urządzenia.
 2. Firma Home-Tech udziela gwarancji w zależności od typu produktów. Szczegółowe warunki gwarancji znajdą Państwo w załączonych kartach gwarancyjnych lub na stronie www.hometech.com.pl. (zakładka: Regulamin / Warunki Gwarancji).
 3. W trosce o wysoki poziom obsługi klienta, prosimy Państwa o zgłaszanie reklamacji dotyczących towaru zakupionego w naszej firmie wyłącznie na „Formularzu Serwisowym” dostępnym na stronie internetowej www.hometech.com.pl. O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

§ 7

 1. Firma Home-Tech nie udziela gwarancji, że Strona na której znajduje się serwis oraz serwer, na którym się znajduje Strona są kompatybilne ze sprzętem używanym przez Użytkowników, ani, że Strona nie będzie zawierać wirusów, „robaków”, „koni trojańskich” i nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, jakie mogą odnieść Użytkownicy w związku z tymi niebezpiecznymi elementami.
 2. Sprzęt umożliwiający korzystanie z serwisu powinien spełniać poniższe wymagania:
  • zapewniać dostęp do sieci Internet,
  • posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową umożliwiającą stosowanie protokołu SSL i Javascript (sugerowane produkty: Firefox wersja 3.0 lub nowsza, Microsoft Internet Explorer wersja 7.0 lub nowsza,).

§ 8

 1. Firma Home-Tech ma prawo natychmiastowego zablokowania możliwości korzystania przez Użytkownika z serwisu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez Użytkownika.
 2. Firma Home-Tech zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia dostępu do serwisu bez konieczności podania przyczyny.
 3. Firma Home-Tech zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. O każdej zmianie użytkownik zostanie poinformowany po zalogowaniu się do serwisu.
 4. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie od firmy Home-Tech informacji handlowych.
 5. Zgodnie z Art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych www.hometech.com.pl zarówno w celu realizacji zamówień jak również w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Home-Tech w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych.
 6. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym stanowiącym przestępstwo w rozumieniu Kodeksu Karnego.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2014 roku.